Cederberg-Mountains-cape-town-to-karoo

The Cederberg Mountains is one of the highlights on the Cape Town to Karoo Tour